Jadwal Dokter Spesialis

RS Roemani / Jadwal Dokter Spesialis

JADWAL DOKTER SPESIALIS

No Nama Dokter Poliklinik Jadwal Praktek
61 SHUHUFI LAILA,DR.,SPKK
POLI KULIT DAN KELAMIN
RABU 16.00-18.00
KAMIS 16.00-18.00
JUMAT 16.00-18.00
62 NANI KARTIKANINGSIH, DRA., S.PSI, PSIKOLOG
POLI PSIKOLOGI
KAMIS 15.00-17.00
63 ABDUL MUGHNI, SPB-KBD
POLI BEDAH DIGESTIVE
SELASA 18.00-20.00
KAMIS 17.00-18.00
64 JOHNY SYOEIB,DR.,SPBD
POLI BEDAH DIGESTIVE
RABU 9.00-11.00
JUMAT 9.00-11.00
65 ABDUL WAHAB H.DR.,SPBO
POLI BEDAH TULANG
SELASA 16.00-18.00
66 DIMAS FEBRIARTO, DR., SP.OT
POLI BEDAH TULANG
RABU 14.00-16.00
SABTU 8.00-12.00
67 RUDIANSYAH ,DR.,SPBO
POLI BEDAH TULANG
SENIN 17.00-19.00
RABU 17.00-19.00
KAMIS 16.30-19.30
JUMAT 17.00-19.00
68 AHMAD SULAIMAN LUBIS,DR. SPU
POLI BEDAH UROLOGI
SENIN 15.00-17.00
RABU 15.00-17.00
JUMAT 14.00-16.00
69 DIMAS S. WIBISONO,SPU
POLI BEDAH UROLOGI
SELASA 16.00-18.00
KAMIS 16.00-18.00
SABTU 13.00-15.00
70 MUHAMMAD THOHAR ARIFIN,DR.,SPBS.,PHD.,PAK
POLI BEDAH SARAF
RABU 16.00-18.00

Shuhufi Laila,dr.,SpKK

POLI KULIT DAN KELAMIN
 • RABU    16.00 - 18.00
 • RABU    16.00 - 18.00
 • KAMIS    16.00 - 18.00
 • KAMIS    16.00 - 18.00
 • JUMAT    16.00 - 18.00
 • JUMAT    16.00 - 18.00

Nani Kartikaningsih, Dra., S.Psi, Psikolog

POLI PSIKOLOGI
 • KAMIS    15.00 - 17.00

Abdul Mughni, SpB-KBD

POLI BEDAH DIGESTIVE
 • SELASA    18.00 - 20.00
 • KAMIS    17.00 - 18.00

Johny Syoeib,dr.,SpBD

POLI BEDAH DIGESTIVE
 • RABU    9.00 - 11.00
 • JUMAT    9.00 - 11.00

Abdul Wahab H.dr.,SpBO

POLI BEDAH TULANG
 • SELASA    16.00 - 18.00

Dimas Febriarto, dr., Sp.OT

POLI BEDAH TULANG
 • RABU    14.00 - 16.00
 • SABTU    8.00 - 12.00

Rudiansyah ,dr.,SpBO

POLI BEDAH TULANG
 • SENIN    17.00 - 19.00
 • RABU    17.00 - 19.00
 • KAMIS    16.30 - 19.30
 • JUMAT    17.00 - 19.00

Ahmad Sulaiman Lubis,dr. SpU

POLI BEDAH UROLOGI
 • SENIN    15.00 - 17.00
 • RABU    15.00 - 17.00
 • JUMAT    14.00 - 16.00

Dimas S. Wibisono,SpU

POLI BEDAH UROLOGI
 • SELASA    16.00 - 18.00
 • KAMIS    16.00 - 18.00
 • SABTU    13.00 - 15.00

Muhammad Thohar Arifin,dr.,SpBS.,Phd.,PAK

POLI BEDAH SARAF
 • RABU    16.00 - 18.00