JADWAL DOKTER SPESIALIS
No Nama Spesialis Jam Praktek
21 Hartono, dr.,SpA POLI ANAK
SENIN 16.00-18.00
SELASA 16.00-18.00
RABU 16.00-18.00
KAMIS 16.00-18.00
JUMAT 16.00-18.00
22 Jati Kusuma Wardhani,dr., Sp.A POLI ANAK
SENIN 7.30-13.00
SELASA 7.30-13.00
RABU 7.30-13.00
KAMIS 7.30-13.00
JUMAT 7.30-13.00
SABTU 7.30-11.00
23 Moh. Supriatna,dr.,SpA (K) POLI ANAK
SENIN 17.00-19.00
RABU 17.00-19.00
JUMAT 17.00-19.00
24 Mulyono,dr.,SpA POLI ANAK
SENIN 16.00-18.00
SELASA 16.00-18.00
RABU 16.00-18.00
KAMIS 16.00-18.00
JUMAT 16.00-18.00
25 Sri Mulyani, dr., Sp. A M.Kes POLI ANAK
SENIN 11.00-13.00
SELASA 11.00-13.00
RABU 11.00-13.00
KAMIS 11.00-13.00
JUMAT 11.00-13.00
SABTU 8.00-10.00
26 Tri Kartika,dr.M.Si.Med,SpA POLI ANAK
SENIN 8.00-12.00
SELASA 8.00-12.00
SELASA 19.00-20.00
RABU 8.00-12.00
KAMIS 19.00-20.00
KAMIS 8.00-12.00
JUMAT 8.00-12.00
SABTU 8.00-12.00
27 Zuhriah Hidajati, dr., MSi Med., SpA POLI ANAK
SABTU 12.00-14.00
28 Eko Setiawan, dr., Sp.B POLI BEDAH UMUM
SELASA 7.00-9.00
KAMIS 7.00-9.00
29 Hakimansyah, dr.,SpB POLI BEDAH UMUM
SENIN 15.00-17.00
SELASA 15.00-17.00
RABU 15.00-17.00
KAMIS 15.00-17.00
JUMAT 15.00-17.00
SABTU 7.30-8.30
30 Ivo Devi Kristyani, dr.,SpB POLI BEDAH UMUM
SENIN 9.00-15.00
SELASA 12.00-15.00
RABU 9.00-15.00
KAMIS 12.00-15.00
JUMAT 10.00-15.00
Hartono, dr.,SpA
POLI ANAK
SENIN - 16.00-18.00
SELASA - 16.00-18.00
RABU - 16.00-18.00
KAMIS - 16.00-18.00
JUMAT - 16.00-18.00
Jati Kusuma Wardhani,dr., Sp.A
POLI ANAK
SENIN - 7.30-13.00
SELASA - 7.30-13.00
RABU - 7.30-13.00
KAMIS - 7.30-13.00
JUMAT - 7.30-13.00
SABTU - 7.30-11.00
Moh. Supriatna,dr.,SpA (K)
POLI ANAK
SENIN - 17.00-19.00
RABU - 17.00-19.00
JUMAT - 17.00-19.00
Mulyono,dr.,SpA
POLI ANAK
SENIN - 16.00-18.00
SELASA - 16.00-18.00
RABU - 16.00-18.00
KAMIS - 16.00-18.00
JUMAT - 16.00-18.00
Sri Mulyani, dr., Sp. A M.Kes
POLI ANAK
SENIN - 11.00-13.00
SELASA - 11.00-13.00
RABU - 11.00-13.00
KAMIS - 11.00-13.00
JUMAT - 11.00-13.00
SABTU - 8.00-10.00
Tri Kartika,dr.M.Si.Med,SpA
POLI ANAK
SENIN - 8.00-12.00
SELASA - 8.00-12.00
SELASA - 19.00-20.00
RABU - 8.00-12.00
KAMIS - 19.00-20.00
KAMIS - 8.00-12.00
JUMAT - 8.00-12.00
SABTU - 8.00-12.00
Zuhriah Hidajati, dr., MSi Med., SpA
POLI ANAK
SABTU - 12.00-14.00
Eko Setiawan, dr., Sp.B
POLI BEDAH UMUM
SELASA - 7.00-9.00
KAMIS - 7.00-9.00
Hakimansyah, dr.,SpB
POLI BEDAH UMUM
SENIN - 15.00-17.00
SELASA - 15.00-17.00
RABU - 15.00-17.00
KAMIS - 15.00-17.00
JUMAT - 15.00-17.00
SABTU - 7.30-8.30
Ivo Devi Kristyani, dr.,SpB
POLI BEDAH UMUM
SENIN - 9.00-15.00
SELASA - 12.00-15.00
RABU - 9.00-15.00
KAMIS - 12.00-15.00
JUMAT - 10.00-15.00
1 2 3 4 5 10

Copyright © 2019 RS Roemani Muhammadiyah Semarang - Milik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang