Jadwal Dokter Spesialis

RS Roemani / Jadwal Dokter Spesialis

JADWAL DOKTER SPESIALIS

No Nama Dokter Poliklinik Jadwal Praktek
21 JATI KUSUMA WARDHANI,DR., SP.A
POLI ANAK
SENIN 7.30-13.00
SELASA 7.30-13.00
RABU 7.30-13.00
KAMIS 7.30-13.00
JUMAT 7.30-13.00
SABTU 7.30-11.00
22 MOH. SUPRIATNA,DR.,SPA (K)
POLI ANAK
SENIN 17.00-19.00
RABU 17.00-19.00
JUMAT 17.00-19.00
23 MULYONO,DR.,SPA
POLI ANAK
SENIN 16.00-18.00
SELASA 16.00-18.00
RABU 16.00-18.00
KAMIS 16.00-18.00
JUMAT 16.00-18.00
24 SRI MULYANI, DR., SP. A M.KES
POLI ANAK
SENIN 11.00-13.00
SELASA 11.00-13.00
RABU 11.00-13.00
KAMIS 11.00-13.00
JUMAT 11.00-13.00
SABTU 8.00-10.00
25 TRI KARTIKA,DR.M.SI.MED,SPA
POLI ANAK
SENIN 8.00-12.00
SELASA 19.00-20.00
SELASA 8.00-12.00
RABU 8.00-12.00
KAMIS 8.00-12.00
KAMIS 19.00-20.00
JUMAT 8.00-12.00
SABTU 8.00-12.00
26 ZUHRIAH HIDAJATI, DR., MSI MED., SPA
POLI ANAK
SABTU 12.00-14.00
27 EKO SETIAWAN, DR., SP.B
POLI BEDAH UMUM
SELASA 8.00-10.00
KAMIS 8.00-10.00
SABTU 10.00-12.00
28 HAKIMANSYAH, DR.,SPB
POLI BEDAH UMUM
SENIN 15.00-17.00
SELASA 15.00-17.00
RABU 15.00-17.00
KAMIS 15.00-17.00
JUMAT 15.00-17.00
SABTU 7.30-8.30
29 IVO DEVI KRISTYANI, DR.,SPB
POLI BEDAH UMUM
SENIN 9.00-13.00
SELASA 12.00-15.00
RABU 10.00-13.00
KAMIS 12.00-15.00
JUMAT 10.00-13.00
30 SURYO ADJI,DR.,SPB
POLI BEDAH UMUM
KAMIS 16.00-17.00
SABTU 8.00-11.00

Jati Kusuma Wardhani,dr., Sp.A

POLI ANAK
 • SENIN    7.30 - 13.00
 • SELASA    7.30 - 13.00
 • RABU    7.30 - 13.00
 • KAMIS    7.30 - 13.00
 • JUMAT    7.30 - 13.00
 • SABTU    7.30 - 11.00

Moh. Supriatna,dr.,SpA (K)

POLI ANAK
 • SENIN    17.00 - 19.00
 • RABU    17.00 - 19.00
 • JUMAT    17.00 - 19.00

Mulyono,dr.,SpA

POLI ANAK
 • SENIN    16.00 - 18.00
 • SELASA    16.00 - 18.00
 • RABU    16.00 - 18.00
 • KAMIS    16.00 - 18.00
 • JUMAT    16.00 - 18.00

Sri Mulyani, dr., Sp. A M.Kes

POLI ANAK
 • SENIN    11.00 - 13.00
 • SELASA    11.00 - 13.00
 • RABU    11.00 - 13.00
 • KAMIS    11.00 - 13.00
 • JUMAT    11.00 - 13.00
 • SABTU    8.00 - 10.00

Tri Kartika,dr.M.Si.Med,SpA

POLI ANAK
 • SENIN    8.00 - 12.00
 • SELASA    19.00 - 20.00
 • SELASA    8.00 - 12.00
 • RABU    8.00 - 12.00
 • KAMIS    8.00 - 12.00
 • KAMIS    19.00 - 20.00
 • JUMAT    8.00 - 12.00
 • SABTU    8.00 - 12.00

Zuhriah Hidajati, dr., MSi Med., SpA

POLI ANAK
 • SABTU    12.00 - 14.00

Eko Setiawan, dr., Sp.B

POLI BEDAH UMUM
 • SELASA    8.00 - 10.00
 • KAMIS    8.00 - 10.00
 • SABTU    10.00 - 12.00

Hakimansyah, dr.,SpB

POLI BEDAH UMUM
 • SENIN    15.00 - 17.00
 • SELASA    15.00 - 17.00
 • RABU    15.00 - 17.00
 • KAMIS    15.00 - 17.00
 • JUMAT    15.00 - 17.00
 • SABTU    7.30 - 8.30

Ivo Devi Kristyani, dr.,SpB

POLI BEDAH UMUM
 • SENIN    9.00 - 13.00
 • SELASA    12.00 - 15.00
 • RABU    10.00 - 13.00
 • KAMIS    12.00 - 15.00
 • JUMAT    10.00 - 13.00

Suryo Adji,dr.,SpB

POLI BEDAH UMUM
 • KAMIS    16.00 - 17.00
 • SABTU    8.00 - 11.00