Jadwal Dokter Spesialis

RS Roemani / Jadwal Dokter Spesialis

JADWAL DOKTER SPESIALIS

No Nama Dokter Poliklinik Jadwal Praktek
11 RISTIYATI,DR., SPOG
POLI KEBIDANAN DAN KANDUNGAN
SENIN 14.00-16.00
SELASA 8.00-11.00
RABU 19.00-21.00
KAMIS 8.00-11.00
JUMAT 19.00-21.00
12 YULICE SORAYA NUR I , DR., SPOG
POLI KEBIDANAN DAN KANDUNGAN
SENIN 10.30-12.30
SABTU 9.00-12.00
13 ATIK RAHMAWATI, DR., SP.M
POLI MATA
KAMIS 15.30-17.00
JUMAT 15.30-16.30
14 MASTUTI,DR., SP.M
POLI MATA
SELASA 8.00-12.00
RABU 8.00-12.00
KAMIS 8.00-12.00
JUMAT 8.00-12.00
SABTU 8.00-12.00
15 WAHYU RATNA,DR., SPM
POLI MATA
SENIN 12.00-14.00
RABU 12.00-14.00
KAMIS 12.00-14.00
JUMAT 12.00-14.00
SABTU 12.00-14.00
16 ALIFIANI,DR.,SPA(K)
(SEDANG CUTI : 14 May 2022 s/d 31 Dec 2022)
POLI ANAK
SABTU 13.00-15.00
17 AZIZAH,DR., SPA
POLI ANAK
SELASA 16.00-17.00
KAMIS 16.00-17.00
SABTU 16.00-17.00
18 ENI SULISTIYARINI,DR.,SPA
POLI ANAK
SELASA 11.30-13.30
RABU 11.30-13.30
KAMIS 11.30-13.30
19 HARSOYO NA, H.PROF.,DR.DR.SPA(K)
(SEDANG CUTI : 29 Apr 2022 s/d 31 May 2022)
POLI ANAK
SENIN 7.30-8.00
RABU 7.30-8.00
JUMAT 7.30-8.00
20 HARTONO, DR.,SPA
POLI ANAK
SENIN 16.00-18.00
SELASA 16.00-18.00
RABU 16.00-18.00
KAMIS 16.00-18.00
JUMAT 16.00-18.00

Ristiyati,dr., SpOG

POLI KEBIDANAN DAN KANDUNGAN
 • SENIN    14.00 - 16.00
 • SELASA    8.00 - 11.00
 • RABU    19.00 - 21.00
 • KAMIS    8.00 - 11.00
 • JUMAT    19.00 - 21.00

Yulice Soraya Nur I , dr., SpOG

POLI KEBIDANAN DAN KANDUNGAN
 • SENIN    10.30 - 12.30
 • SABTU    9.00 - 12.00

Atik Rahmawati, dr., Sp.M

POLI MATA
 • KAMIS    15.30 - 17.00
 • JUMAT    15.30 - 16.30

Mastuti,dr., Sp.M

POLI MATA
 • SELASA    8.00 - 12.00
 • RABU    8.00 - 12.00
 • KAMIS    8.00 - 12.00
 • JUMAT    8.00 - 12.00
 • SABTU    8.00 - 12.00

Wahyu Ratna,dr., SpM

POLI MATA
 • SENIN    12.00 - 14.00
 • RABU    12.00 - 14.00
 • KAMIS    12.00 - 14.00
 • JUMAT    12.00 - 14.00
 • SABTU    12.00 - 14.00

Alifiani,dr.,SpA(K)

POLI ANAK
(SEDANG CUTI : 14 May 2022 s/d 31 Dec 2022)
 • SABTU    13.00 - 15.00

Azizah,dr., SpA

POLI ANAK
 • SELASA    16.00 - 17.00
 • KAMIS    16.00 - 17.00
 • SABTU    16.00 - 17.00

Eni Sulistiyarini,dr.,SpA

POLI ANAK
 • SELASA    11.30 - 13.30
 • RABU    11.30 - 13.30
 • KAMIS    11.30 - 13.30

Harsoyo NA, H.Prof.,DR.dr.SpA(K)

POLI ANAK
(SEDANG CUTI : 29 Apr 2022 s/d 31 May 2022)
 • SENIN    7.30 - 8.00
 • RABU    7.30 - 8.00
 • JUMAT    7.30 - 8.00

Hartono, dr.,SpA

POLI ANAK
 • SENIN    16.00 - 18.00
 • SELASA    16.00 - 18.00
 • RABU    16.00 - 18.00
 • KAMIS    16.00 - 18.00
 • JUMAT    16.00 - 18.00