JADWAL DOKTER SPESIALIS
NAMA SPESIALIS
No Nama Spesialis Jam Praktek
1 Anang Dwi Parmana, drg POLI GIGI UMUM

Kamis, Jam 16.00 - 20.00

Jumat, Jam 17.00 - 20.00

2 Andhi Eko F,drg POLI GIGI UMUM

Senin, Jam 08.00 - 13.00

Selasa, Jam 08.00 - 13.00

Rabu, Jam 08.00 - 13.00

Kamis, Jam 08.00 - 13.00

Jumat, Jam 08.00 - 13.00

Sabtu, Jam 08.00 - 11.00

3 Andhi Eko F (Mitra),drg POLI GIGI UMUM

Senin, Jam 14.00 - 16.00

Rabu, Jam 14.00 - 16.00

Kamis, Jam 14.00 - 16.00

Jumat, Jam 14.00 - 16.00

4 Hadi Supranoto,drg.,SpOrth POLI GIGI UMUM

Selasa, Jam 08.00 - 13.00

5 Rahmawati SP, drg, M.Med.Ed POLI GIGI UMUM

Senin, Jam 16.00 - 17.30

Selasa, Jam 16.00 - 17.30

Rabu, Jam 16.00 - 17.30

Sabtu, Jam 15.00 - 17.00

6 Sri Rahayuning P ,drg POLI GIGI UMUM

Senin, Jam 08.00 - 13.00

Selasa, Jam 08.00 - 13.00

Rabu, Jam 08.00 - 13.00

Kamis, Jam 08.00 - 13.00

Jumat, Jam 08.00 - 13.00

Sabtu, Jam 08.00 - 11.00

7 Supriyana,Dr.,drg.,M.Pd POLI GIGI UMUM

Senin, Jam 18.00 - 19.00

Rabu, Jam 18.00 - 19.00

Sabtu, Jam 18.00 - 19.00

8 Bambang Suyono,dr., SpOG(K) POLI KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

Senin, Jam 14.00 - 16.00

Selasa, Jam 14.00 - 16.00

Rabu, Jam 14.00 - 16.00

Kamis, Jam 14.00 - 16.00

Jumat, Jam 14.00 - 16.00

Sabtu, Jam 14.00 - 16.00

9 Deni Dwi Ariani, dr.,SPOG POLI KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

Rabu, Jam 16.00 - 18.00

Jumat, Jam 16.00 - 18.00

10 Diana Handaria,dr., SpOG POLI KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

Senin, Jam 16.00 - 18.00

Selasa, Jam 16.00 - 18.00

Rabu, Jam 16.00 - 18.00

Sabtu, Jam 08.00 - 12.00

1 2 3 12

RS Roemani Muhammadiyah milik Persyarikatan Muhammadiyah